Начало

Проектът Rock’n Pop the Borders 2007CB16IPO007-2012-3-005 е съвместен партньорски проект на Сдружение „Партньори – Дупница” (България)  и Регионалния център за устойчиво развитие – Кратово (Македония). Проектът се съфинансира от Европейския съюз посредством Програмата за трансгранично сътрудничество – България – бивша Югославска Република Македония на Инструмента за предприсъединителна помощ CCI Number: 2007CB16IPO007. Периодът за изпълнение на проекта е: от 19 декември 2013 до 18 декември 2014. Общият бюджет на проекта (и за двамата партньори) е 82 119.49 евро.

Защо разработихме проекта Rock’n Pop the Borders?

Няма форум за изява на млади автори на рок и поп музика както в програмните страни, така и на Балканите. Съществуващите формати не насърчават изявата на такива млади автори, обмяната на оригинални идеи между тях и развитието на нови или съвместни музикални продукти/събития на тази основа. Традиционното културно наследство на региона е преекспонирано. Различни публики остават пренебрегвани. Ресурсите на младежката и градската култури в трансграничния регион са неоползотворени. Възможностите давани от уеб базирани сцени и уеб културни събития в трансграничния регион остават неизползвани. Това отблъсква младежите, множество публики и заинтересовани страни от региона, намалявайки привлекателността му и възможностите за устойчиво развитие. Няма достатъчно възможности за оползотворяване на свободното време на младите хора посредством творческа изява. Проектът е насочени към всички тези ограничения ползвайки опита на партньорите в тези сфери и множеството младежки рок и поп групи/изпълнители в трансграничния регион.

Към кого е насочен проектът Rock’n Pop the Borders?

Млади хора на възраст от 13 до 25 години, от трансграничния регион и програмните страни, които творят рок и поп музика.

Неправителствените и други организации, които се занимават с младежи и младежки творчески дейности от трансграничния регион и програмните страни.

Бизнесът с музикални и културни продукти в трансграничния регион и програмните страни (продуценти, фестивални селектори, търсачи на таланти, музикалните медии и т.н.).

Предприемачите, които използват културни и музикални продукти, като сегмент в бизнеса си или за негова реклама – от трансграничния регион и програмните страни (развлекателни медии, туроператори, производители на стоки за активните и млади хора, и т.н.).

Каква е проектната стратегия за преодоляване на ограниченията и удовлетворяване на нуждите им?

Общата проектна цел е : Да оползотвори неизползваните досега културни ресурси на трансграничния регион чрез съвместно разработване и управление на устойчив формат за творческа изява, обмяна на идеи и съревноваване на таланти за младите автори на рок и поп музика от трансграничния регион и програмните страни.

Специфичните проектни цели са:

1. Да създаде адекватна «сцена за изява» на младите автори на рок и поп музика от трансграничния регион и програмните страни.
2. Да привлече нови публики, професионалисти, фестивални селектори, заинтересования бизнес и местни общности, тяхната подкрепа и интерес къма създаването и поддържането на нови културни събития, продукти и форми с фокус върху творческия потенциал на младите хора.
3. Да включи активно публиките и заинтересованите страни в подкрепата и поддръжката на създадения чрез проекта подход и формат.

Основни дейности в подкрепа на проектната стратегия:

1. Създаване на онлайн платформа (уеб сцена) за формата Rock’n Pop the Borders. Това е конкурсна сцена и сцена за изява на всички млади творци на рок и поп музика, които са включени в проекта или биха се включили в него.
2. Едновременна обява на партньорите за прием на музикални творби за онлайн състезанието Rock’n Pop границите, за да разберат всички млади творци на рок и поп музика от двете програмни страни, че има сцена и възможности за тях: да покажат какво могат и какво правят с талантитеси.
3. Стартиране и осъществяване на онлайн състезанието Rock’n Pop границите – така че, нови и активни публики да бъдат привлечени, а младите автори на музика да имат възможността да получат обективна оценка за творбите си от публиката.
4. Организиране на членовете на журито и професионално ангажираната публика за концерта „Награда за млади автори на рок и поп музика „Rock’n Pop границите” от дватама партньори. Трябва ни професионален подбор на таланти и професионална подкрепа за тях. Това е възможно само ако успеем да привлечем професионалисти за оценяването и подкрепата на онези млади творци, които са показали своя настоящ талант и вкус към музиката.
5. Провеждане на концерта „Награда за млади автори на рок и поп музика „Rock’n Pop границите” в Дупница. Всекиму е необходима сцена за изява и награда за усилията. Нещо повече – концерт на живо е идеалният инструмент за привличане на повече интерес и подкрепа към младите автори на музика. И – за осъществяване на крайния подбор на най-добрите от най-добрите. Ето защо, тази дейност е обвързана с крайно класиране от професионално жури, филмиране на концерта и награждаване: видеклип и професионален звукозапис за първите двама избрани победители, както и грамоти за всички, които са достигнали до концерта.
6. Разработване на съместна рамка за управление и поддържане на формата „Награда Rock’n Pop границите за млади автори на музика” чрез работилница по темата. Това е инструмент, чрез който се надяваме всички включени професионалисти и заинтересовани страни да допринесат за устойчивото и дългосрочно развитие на проекта – чрез идеи, ангажименти и заявено сътрудничество.
7. Концертът за популяризиране на формата в Куманово е предвиден, така че младите автори на музика да добият още една сцена – а така – и повече популярност: изключително необходима в музикалния бизнес и за новопрохождащите там музиканти. Разбира се, подкрепата на програмата трябва да бъде популяризирана също, защото без нея – проектът нямаше да се случи.

Какво очакваме като резултати?

Създадена сцена за изява на младите автори на рок и поп музика.
Придобита подкрепа от нови публики, професионалисти, фестивални селектори, заинтересования бизнес и местните общност за създаване и опазване на нови културни събития, продукти и формати.
Създадена рамка за съвместно управление и опазване на формата чрез включените неправителствени организация, участващи млади автори, професионалисти, продуценти, фестивални селектори, заинтересован бизнес и местни общности.
Разработен нов общ културен продукт върху съвременната, нетрадиционна култура на трансграничния регион.
Открити и подкрепени нови таланти в сферата на рок и поп музиката – първа изява със собствени песни на млади автори на музика.

Проектът получи Награда за най-добра практика при изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2015.